Værdigrundlag

Børn og unge-politikken i Aarhus Kommune

Børn og unge- politikken er Aarhus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og fællesskaber for børn og unge. Visionen er, at alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentiale.

Katrinebjergskolens vision

At skabe dannede, livsduelige børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan.

Pædagogisk/filosofisk grundlag på Katrinebjergskolen

På Katrinebjergskolen er det en fundamental opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan skabe demokratisk dannede individer, som møder hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed og som har mod på og lyst til at lære.

For at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab, er det en fundamental opgave for os at påtage os den professionelle, faglige og forpligtende handleret i forhold til at skabe rammer for fællesskaber i alle sammenhænge. Det fordrer, at vi er stærke rollemodeller, der evner at være både vedholdende og fleksible.

Motivation, Vedholdenhed, Talent og Omsorg

Vi står pædagogisk på en platform, som har motivation, vedholdenhed, talent og omsorg som fundamentet for vores syn på, hvilke veje vi skal gå i forhold til at styrke børns læring og trivsel.

Det gør vi fordi, vi tror på, at de 4 begreber er afgørende faktorer for, at børn og unge får de gode skoleerfaringer, som er så vigtige for, hvordan man klarer sig videre i livet – både uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt.

Vi ser motivation som en dynamisk størrelse, der påvirkes af konkrete erfaringer, og som vi derfor har mulighed for at påvirke. Vores udgangspunkt er, at alle gerne vil gøre det godt, og at manglende engagement ikke er lig manglende motivation. Motivation er afhængig af fællesskabsfølelse, indstilling, meningsfuldhed og oplevelsen af at føle sig kompetent.

Det fordrer, at vi som skole fokuserer på børn og unges oplevelse af mestring.  Motivation skabes bl.a. af, at man oplever, at man lykkes med at nå de mål, man har sat sig. Det kræver vedholdenhed og omsorg både for børn og voksne. Solidt og vedholdende arbejde er i sig selv motivationsskabende.

Talent handler om vilje, vedholdenhed, engagement og tålmodighed. Vi tror på, at talent er et både og - forstået således, at det både er noget medfødt, men også noget, der kan udvikles. Ingen udvikler talent uden hårdt arbejde. Det kræver, at vi som skole tager ansvar for, at alle børns potentialer stimuleres og udfordres, og at der er balance mellem udfordringer og forudsætninger. Også her kræver det vedholdenhed. Det er hårdt arbejde at øve sig og gøre sig umage.

Hvis vores børn og unge skal lykkes med at kunne gøre det, de gerne vil, og udnytte de potentialer de har, så kræver det, at vi ser dem og, at de oplever sig som en del af et fællesskab.

Omsorg er at se, have respekt for og anerkende det enkelte barn. Vi ser det som en vigtig professionel opgave at være medvirkende til at etablere positive relationer såvel børnene imellem som mellem barn og voksen. Derudover er de professionelle voksne afgørende i forhold til at være kulturskabere i læringsrummet. " Børn gør hvad de kan"  - derfor har de voksne en vigtig opgave i at skabe rammerne for udvikling og læring.